Nơi ở hiện tại của NLĐ có phải là thông tin bắt buộc khi giao kết HĐLĐ hay không?

Trong HĐLĐ, nơi cư trú của NLĐ là một trong những nội dung bắt buộc được ghi trong HĐLĐ29 theo quy định.Tương tự, Thông tư10/2020/TT-BLĐTBXH cũng hướng dẫn về nội dung bắt buộc trong HĐLĐ, bao gồm địa chỉ nơi cư trú của người giao kết HĐLĐ bên phía NLĐ, và địa chỉ nơi cư trú của NĐDTPL của NLĐ chưa đủ 15 tuổi30. Hơn nữa, khi giao kết HĐLĐ, pháp luật về lao động cũng quy định NLĐ sẽ là người trực tiếp giao kết HĐLĐ31. Như vậy, có thể hiểu rằng NLĐ cũng chính là người đứng ra giao kết HĐLĐ và phải cung cấp đầy đủ thôngtin về nơi ở hiện tại của mình trong HĐLĐ theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm NLĐ từ đủ 18 tuổi trở lên có thể

25 Điều 18.3 Bộ luật Lao động 2019

26 Điều 18.5 Bộ luật Lao động 2019

27 Điều 21.1.(a) Bộ luật Lao động 2019

28 Điều 33.2 Bộ luật Lao động 2019

29 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019

30 Điều 3.2(a) và 3.2.(c) Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH

31 Điều 18.1 Bộ luật Lao động 2019

ủy quyền cho một NLĐ nào đó trong nhóm đứng ra giao kết HĐLĐ, nhưng vẫn phải đảm bảo HĐLĐ do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng NLĐ32.

Khi xác định nơi ở hiện tại, Luật Cư trú 2020 đã quy định nơi ở hiện tại là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú mà công dân đang thường xuyên sinh sống; nếu không có nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi ở hiện tại là nơi công dân đang thực tế sinh sống33. Nơi thường trú được xác định là nơi công dân sinh sống lâu dài và đã được đăng ký thườngtrú34. Mặt khác, nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định nào đó ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú35. Theo đó, nơi ở hiện tại của NLĐ sẽ được xác định dựa theo nơi NLĐ thường trú hoặc đang tạm trú (nơi cư trú36), hoặc nơi NLĐ thực tế sinh sống nếu không đăng ký thường trú, tạm trú.

Do đó, khi giao kết HĐLĐ, NLĐ cần chú ý ghi thông tin về nơi ở hiện tại của mình (có thể cung cấp địa chỉ thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi NLĐ đang sinh sống trên thực tế) bởi vì đây là những thông tin phải có trong HĐLĐ theo quy định của pháp luật lao động.

                                                                   Theo Phước and Parners

DMCA.com Protection Status