công văn 4887 /BHXH-CNTT-V/v cập nhật bổ sung số CCCD/mã ĐDCN của người tham gia trong CSDL Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và cài đặt, sử dụng ứng dụng VSSID

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:4887 /BHXH-CNTT
                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2022

V/v cập nhật bổ sung số CCCD/mã ĐDCN của người tham gia trong CSDL Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và cài đặt,sử dụng ứng dụng VSSID

Kính gửi:
Các đơn vị sử dụng lao động; các đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế;
Các Tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu: “Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD), ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNEID), trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)”; Công văn số 2933/UBND-BCĐ ngày 22/8/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 06 Thành phố về việc thực hiện một số nội dung trọng tâm trước mắt của Đề  án 06 và công tác làm sạch dữ liệu trên địa bàn Thành phố; Công văn số 3715/PC06-Đ2 ngày 27/7/2022 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp làm sạch dữ liệu BHXH của người tham gia BHXH trên địa bàn Thành phố;
Căn cứ Công văn số 1147/BHXH-TST ngày 04/5/2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc kê khai số định danh cá nhân/ thẻ Căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT;
BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao  động,  các đơn vị quản lý người tham gia BHYT, các tổ chức dịch vụ  thu  trên  địa bàn thành phố (sau đây gọi tắt là đơn vị) thực hiện một số nội dung sau:
Nhận danh sách tham gia BHXH, BHYT từ cơ quan BHXH (cán bộ chuyên quản thu) chậm nhất ngày 10/9/2022, danh sách gồm:
Mẫu 01: Danh sách người tham gia đã được cơ quan BHXH đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư và sử dụng thẻ căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT.
Mẫu 02: Danh sách người tham gia chưa khớp với CSDL quốc gia về dân cư và người tham gia chưa có số định danh cá nhân/căn cước công dân.
Sau khi tiếp nhận 2 danh sách, đơn vị thực hiện:
Đối với danh sách Mẫu 01:

2 In Mẫu 01, yêu cầu người tham gia kiểm tra toàn bộ thông tin trên Mẫu
Trường hợp thông tin khớp đúng thì ký xác nhận vào cột “xác nhận của người tham gia” (cột 9). Gửi bản giấy về cơ quan BHXH trước ngày 30/9/2022.
Trường hợp sai thông tin thì ghi chú thông tin sai vào vào cột 9 đồng thời lập hồ sơ điều chỉnh thông tin sai theo đúng quy định gửi hồ sơ điều chỉnh về cơ quan BHXH.
Thông báo cho người tham gia có tên trong danh sách biết về việc “Thông tin cá nhân đã được đồng bộ giữa dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý và CSDL quốc gia về dân cư, người tham gia có thể sử dụng thẻ CCCD đi khám chữa bệnh BHYT thay thế thẻ BHYT”.
Đối với danh sách Mẫu 02:
In Mẫu 02, yêu cầu người tham gia kê khai thông tin đúng vào cột 10 đến cột 13, sau đó ký xác nhận vào cột 14 và gửi về cơ quan BHXH trước ngày 30/9/2022.
Sau khi xác nhận thông tin, đơn  vị  lập  mẫu  D02-LT/mẫu  D03-TS kèm mẫu TK1 và bản photo ĐDCN/CCCD gửi đến cơ quan BHXH theo phiếu giao nhận hồ sơ số 608 qua hình thức giao dịch điện tử hoặc dịch vụ bưu chính công ích trước ngày 30/9/2022.
2.3 Đối với cả 02 danh sách:
Trường hợp người tham gia chưa đăng ký, cài đặt VSSID thì khẩn trương thực hiện theo Phụ lục 01 (đính kèm).
Trường hợp người tham gia đã đăng ký, cài đặt VSSID thì hướng dẫn đăng nhập vào cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, kiểm tra thông tin tài khoản, nếu thiếu địa chỉ email thì thực hiện cập nhật bổ sung cho cơ quan  BHXH theo Phụ lục 02 (đính kèm) để hoàn thiện thông tin tài khoản VSSID.
Để hoàn thành mục tiêu của Đề án 06 và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, BHXH Thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi về cơ quan BHXH để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
Như trên;
BHXH Việt Nam (để b/c);
UBND Thành phố (để b/c);
Giám đốc (để b/c);
Công an Thành phố (để p/h);
Các PGĐ;
Văn phòng và các phòng nghiệp vụ;
BHXH TP. Thủ Đức, quận, huyện;
Lưu: VT, CNTT.

KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Thanh

Việc sử dụng phần nhân sự - phân hệ phần mềm bảo hiểm của record.vn https://record.vn/phan-mem-bao-hiem-xa-hoi/ sẻ hổ trợ bạn thực hiện nghiệp vụ theo công văn 4887 một cách nhanh chóng và chính xác, giảm thời gian,chi phí và nghiệp vụ cho người phụ trách

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp bạn thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và quản trị nhân sự tại công ty bạn nhé

Maria Tran - BDM

Phone: 0766 543 471

Công ty giải pháp và dịch vụ phần mềm Hân Phúc

Số 85 Hoàng Sa - Phường Đa Kao - Quận 1, Tphcm

DMCA.com Protection Status