BHXH: Công văn số 4447/TB - BHXH mức đóng BHXH đối với người nước ngoài từ ngày 01/01/2021

Về mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người nước ngoài và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 01/01/2022

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, Vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định số 07/2021/NĐ-CP   ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021

–   2025, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu BHXH tự nguyện và người tham gia trên địa bàn thành phố mức đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ ngày 01/01/2022 như sau:

1.    Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất kể từ ngày 01/01/2022

330.000 đồng/tháng (22% x 1.500.000đ); Mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cụ thể:

 

TT

 

Người tham gia

Mức đóng thấp nhất hàng tháng Nhà nước chưa hỗ trợ

Tỷ lệ (%) Nhà nước hỗ trợ

Số tiền Nhà nước hỗ trợ háng tháng

Mức đóng thấp nhất hàng tháng khi Nhà nước hỗ trợ

1

Người thuộc hộ nghèo

330.000

30%

99.000

231.000

2

Người thuộc hộ cận nghèo

330.000

25%

82.500

247.500

3

Người thuộc đối tượng khác

330.000

10%

33.000

297.000

Khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

2.  Đơn vị sử dụng lao động và người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam trích đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN hàng tháng trên mức tiền lương tháng theo tỷ lệ như sau:

 

Thời điểm đóng

Người sử dụng lao động

Người lao động

 

Tổng

BHYT

Ốm đau,

thai sản

TNLĐ,

BNN

Hưu trí,

tử tuất

BHYT

Hưu trí,

tử tuất

Từ 01/12/2018

3%

3%

0,5%

 

1,5%

 

8%

Từ 01/01/2022

3%

3%

0,5%

14%

1,5%

8%

30%


2

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng, mức đóng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo để đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu BHXH tự nguyện và người tham gia được biết và thực hiện./.

Nơi nhận :

-  Như trên;

-  BHXH VN (để b/c);

-  UBND TPHCM (để b/c);

-  Các PGĐ (để biết);

-  BHXH TP.TĐ, QH (để t/h);


Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;

-  Website BHXH TP;

-  Lưu: VT, QLT(Thi).

DMCA.com Protection Status