BHXH: Công văn 3464/BHXH - HD : Hướng dẫn về việc Quy trình giải quyết mức nhận hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

 


Số:  3464/BHXH-HD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 


Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2021

                                           HƯỚNG DẪN

Về việc Quy trình giải quyết mức nhận hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ Tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Công văn số 3068/BHXH-CSXH ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

I. Giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

1. Đơn vị quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia BHTN kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022 (12 tháng).

2. Hàng tháng, trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, cơ quan BHXH sẽ thực hiện giảm mức đóng BHTN từ 1% xuống 0% theo quy định (đơn vị không phải làm hồ sơ).

3. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng thì gửi cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia BHTN 01 bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ tài chính theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

II. Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hường bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động đang tham gia BHTN theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

1.1. Cơ quan BHXH:

- Chậm nhất ngày 05 tháng 10 năm 2021, cơ quan BHXH gửi Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg cho đơn vị qua email hoặc các ứng dụng tiện ích: zalo, ....

- Căn cứ số tài khoản của người lao động được đơn vị kê khai trong Mẫu số 01, cơ quan BHXH sẽ thực hiện chi tiền hỗ trợ trực tiếp vào tài khoản cho người lao động theo quy định.

1.2. Đơn vị sử dụng lao động.

a. Lập danh sách:

- Tiếp nhận Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg do cơ quan BHXH chuyển đến, phối hợp với người lao động (NLĐ) kiểm tra, đối chiếu, bổ sung thông tin của NLĐ so với Mẫu số 01.

- Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được Mẫu số 01 do cơ quan BHXH chuyển đến, đơn vị lập danh sách, như sau:

+ Đối với NLĐ không thay đổi thông tin và thời gian đóng BHTN, NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ: đơn vị lập danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg gửi cho cơ quan BHXH qua hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy nếu đơn vị không giao dịch trực tuyến (kèm file excel cho chuyên quản thu qua email, zalo...).

+ Đối với NLĐ có thay đổi thông tin so với Mẫu số 01: đơn vị lập danh sách theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg gửi cho cơ quan BHXH qua hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy kèm hồ sơ theo quy định để cơ quan BHXH điều chỉnh trước khi chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ

+ Cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu.

- Để giải quyết kịp thời cho NLĐ, đơn vị có thể lập danh sách thành nhiều đợt (xong đợt nào gửi ngay cơ quan BHXH), chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021 thực hiện xong.

- Trường hợp thông tin số tài khoản, tên người nhận, tên ngân hàng, tên chi nhánh ngân hàng không khớp đúng, cơ quan BHXH liên hệ trực tiếp người lao động để yêu cầu cung cấp thông tin, do đó đơn vị cung cấp chính xác số điện thoại của người lao động cho cơ quan BHXH để cơ quan BHXH chi tiền hỗ trợ kịp thời cho NLĐ.

- NLĐ chưa có số tài khoản, đơn vị phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ NLĐ mở tài khoản cá nhân.

Lưu ý:

- Trường hợp NLĐ chưa có tên trong Mẫu số 01 thì bổ sung vào Mẫu số 03  ghi “Bổ sung” vào cột Thông tin đề nghị điều chỉnh để cơ quan BHXH kiểm tra, rà soát. Trường hợp điều chỉnh thông tin của NLĐ thì ghi rõ thông tin cần điều chỉnh.

- NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ thì ghi rõ ‘không nhận hỗ trợ’ vào cột ghi chú.

1.3. Người lao động:

- Đối chiếu và bổ sung đầy đủ các thông tin trên danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; trường hợp chưa khớp đúng thì cung cấp các căn cứ để xác định thông tin chính thức cho đơn vị.

- Nhận lại hồ sơ và Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 12 năm 2019 (nếu có) của BHXH Việt Nam từ cơ quan BHXH khi có thông tin, hoặc thời gian đóng BHTN không đúng, đủ với dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý.

- Sau ngày 30 tháng 11 năm 2021, NLĐ chưa nhận được hỗ trợ thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

c. Phương thức nộp hồ sơ: Thông qua:

- Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

- Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN;

- Dịch vụ bưu chính;

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện theo phân cấp thu. Do diễn biến của dịch bệnh Covid còn phức tạp, hiện nay cơ quan chưa tiếp nhận và chi trả tiền mặt tại trụ sở BHXH.

d. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách, hồ sơ điều chỉnh thông tin của NLĐ.

2. Người lao động đang bảo lưu thời gian tham gia BHTN:

a. Đối tượng:

Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của Luật Việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

b. Thủ tục, hồ sơ:

- Người lao động kê khai và nộp Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg cho cơ quan BHXH nơi NLĐ có nhu cầu hỗ trợ (không phân biệt địa giới hành chính) qua ứng dụng VssID – BHXH số, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, qua dịch vụ bưu chính, gửi hồ sơ giấy trực tiếp (Do diễn biến của dịch bệnh Covid còn phức tạp, hiện nay cơ quan chưa tiếp nhận và chi trả tiền mặt tại trụ sở BHXH).

- Nhận lại hồ sơ và Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 12 năm 2019 của BHXH Việt Nam (nếu có) chuyển trả từ cơ quan BHXH khi có thông tin, hoặc thời gian đóng BHTN không đúng, đủ với dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý; hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 27 theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của BHXH Việt Nam và khoản 31 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020 của BHXH Việt Nam 1

c. Thời hạn nộp hồ sơ:

Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 20/12/2021.

Lưu ý: mỗi người lao động chỉ nộp hồ sơ 01 lần để tránh trùng lắp.

d. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách, hồ sơ điều chỉnh thông tin của NLĐ.

3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

Đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả thông tin tại Mẫu số 02, Mẫu số 03. Trường hợp sau khi chi trả trợ cấp mà phát hiện sai sót cơ quan BHXH sẽ tính mức hưởng mới theo thời gian đóng BHTN đã được xác định lại; thanh toán bổ sung hoặc thu hồi phần chênh lệch của mức hưởng mới so với mức hưởng NLĐ đã nhận.

Đơn vị phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện thu hồi tiền chi sai của NLĐ. Trường hợp không thu hồi được đơn vị phải bồi hoàn tiền cho cơ quan BHXH

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng hướng dẫn trên đây để kịp thời hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản hồi về cơ quan BHXH để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận :

- Như trên;

- BHXH VN (để b/c);

- UBND TPHCM (để b/c);

- Các PGĐ (để biết);

- BHXH TP.TĐ, QH (để t/h);

- Các Phòng nghiệp vụ;

- Các ĐVSDLĐ;

- Trang TTĐT BHXH TP;

- Lưu: VT, QLT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

  Phan Văn M

DMCA.com Protection Status