Công văn Số: 8056/VPCP-KGVX V/v nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 4297/LĐTBXH-ATLĐ ngày 26 tháng 10 năm 2022 về việc đề xuất nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến nhưsau:

1.  Đồng ý với đề nghị tại văn bản trên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 20 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 26 tháng 01 năm 2023 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 01 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 04 tháng 9 năm 2023.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân.

2.  Các dịp nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, Tết khác thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động.

3. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;

-  Thủ tướngChính phủ (để b/c);

-  Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

-  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

-  UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; Trợ lý TTgCP,các Vụ: TCCV, KTTH, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

-  Lưu: VT, KGVX (2).


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

DMCA.com Protection Status