BHXH: Công văn 4109/BHXH - HD

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

Số:  4109/BHXH-HD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2021

HƯỚNG DẪN

Về việc bổ sung Quy trình giải quyết chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Công văn số 3818/CSXH-BHXH ngày 25/11/2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn bổ sung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đơn vị sử dụng lao động (đơn vị) nộp danh sách hưởng hỗ trợ đối với NLĐ đến hết ngày 30/11/2021. Đối với những đơn vị thuộc đối tượng đang xin ý kiến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3750/BHXH-CSXH ngày 19/11/2021 của BHXH Việt Nam thì thực hiện tiếp nhận và giải quyết sau khi có ý kiến hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Cơ quan BHXH thực hiện giải quyết hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng BHTN được bảo lưu làm căn cứ tính mức hỗ trợ và phải khớp đúng với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý. Trường hợp sau khi rà soát lại dữ liệu đã chi, nếu phát hiện sai sót, cơ quan BHXH sẽ ra Thông báo điều chỉnh mức hưởng hoặc hủy mức hưởng hỗ trợ theo quy định.

3. Trường hợp NLĐ đã đề nghị hỗ trợ sau đó thay đổi tự nguyện không nhận hỗ trợ:

3.1. Đối với NLĐ đang tham gia BHTN: Đơn vị nộp hồ sơ điện tử 600l hoặc 600LG qua dịch vụ bưu chính (kèm chứng từ nộp tiền); lập riêng danh sách NLĐ này theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, tại cột ghi chú ghi: “đã đề nghị hưởng hỗ trợ nay đề nghị tự nguyện không nhận hỗ trợ” và nộp tổng số tiền NLĐ từ chối nhận vào tài khoản cơ quan BHXH (Danh sách tài khoản chi BHTN đính kèm), nội dung nộp tiền ghi “Mã đơn vị_nộp hoàn tiền NQ116_cho các số sổ…”.

3.2. Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN đã nộp Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg thì nộp đơn đề nghị tự nguyện không nhận hỗ trợ và nộp tiền trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi đã giải quyết chi hỗ trợ trước đó.

4. Trường hợp NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ sau đó có nhu cầu hưởng hỗ trợ thì lập đề nghị hưởng hỗ trợ Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan BHXH để giải quyết thông qua các hình thức: Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID), Thông qua dịch vụ bưu chính...

Thời gian nộp: Chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động phổ biến cho người lao động được biết, thực hiện đúng hướng dẫn trên đây để kịp thời nộp hồ sơ nhận hỗ trợ, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản hồi về cơ quan BHXH để được giải quyết./.

Nơi nhận :

- Sở LĐ TB&XH (để biết);

- Các PGĐ;

- BHXH TPTĐ, QH (để t/h);

- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;

- Website BHXH TP;

- Lưu: VT, QLT(Thi).

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

  Phan Văn Mến

DMCA.com Protection Status