Thuế TNCN: Tiếp nhận thủ tục hành chính về ấn chỉ qua email

Thuế TNCN: Tiếp nhận thủ tục hành chính về ấn chỉ qua email

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo:

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để thực hiện đúng chủ trương hạn chế tụ tập đông người, phòng chống lây lan dịch bệnh và để người nộp thuế (NNT) không phải xếp hàng chờ đợi khi nộp thủ tục về ấn chỉ, Cục Thuế sẽ nhận thủ tục ấn chỉ qua email và có lịch hẹn để thông báo NNT đến nhận ấn chỉ.

Địa chỉ email tiếp nhận: [email protected]

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/6/2021.

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC HỖ TRỢ THỰC HIỆN CẤP PHÁT ẤN CHỈ QUA MẠNG

1. Cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN lần đầu:

Căn cứ pháp lý thực hiện: Quyết định 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế; Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; Quy trình quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 2262/QĐ-TCT ngày 30/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

- Hình thức tiếp nhận: Bản scan gửi qua email P. TTHT

- Hướng dẫn thực hiện:

+ Bước 1: đơn vị thực hiện scan nội dung hồ sơ và gửi vào hòm thư điện tử (email P.TTHT tại mục I). (Lưu ý: ghi số điện thoại để cơ quan thuế thông báo khi hẹn trả kết quả)

+ Bước 2: Trong ngày hoặc 01 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ qua hòm thư điện tử và hoàn thành thủ tục kiểm tra/rà soát/cấp chứng từ ấn chỉ, cơ quan thuế sẽ thông báo tới đơn vị lên trực tiếp để đối chiếu hồ sơ gốc và nhận ấn chỉ.

- Thủ tục khi đến nhận ấn chỉ bao gồm:

+ Lần đầu:

. Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 07/CTKT-TNCN phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC) (trường hợp cấp lần đầu);

. Giấy giới thiệu về việc người được Công ty giới thiệu lên nhận chứng từ;

. Chứng minh nhân dân/căn cước công dân bản chính của người đi nhận chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

+ Cấp thêm:

. Sổ lĩnh và thanh toán tiền ấn chỉ thể hiện nội dung đơn vị đã báo cáo đầy đủ tình hình sử dụng và số tồn chứng từ khấu trừ dưới 10 số;

. Giấy giới thiệu về việc người được Công ty giới thiệu lên nhận chứng từ;

. Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (bản chính) của người đi nhận chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

2. Nộp qua mail, qua bưu điện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu CTT25/AC: (không phải đến cơ quan thuế nộp báo cáo trực tiếp)

- Hình thức tiếp nhận: Bản scan gửi qua email P. TTHT hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Hướng dẫn thực hiện:

a. Chứng từ khấu trừ do cơ quan thuế cấp: 02 cách nộp báo cáo

+ Cách 1: đơn vị thực hiện scan nội dung hồ sơ và gửi vào hòm thư điện tử (email P.TTHT tại mục I). (Lưu ý: sử dụng địa chỉ email đơn vị đã đăng ký với cơ quan thuế)

+ Cách 2: đơn vị thực hiện gửi bảng kê chứng từ (CTT25/AC) qua đường bưu điện.

- Thủ tục bao gồm:

+ Bảng kê chứng từ theo mẫu CTT25/AC

b. Chứng từ khấu trừ tự in theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC (gửi theo mẫu TT37/2010 – Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in qua ứng dụng Thuế điện tử)

3. Bán biên lai phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý thực hiện: Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH13, Thông tư số 303/2013/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính và Quy trình quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 2262/QĐ-TCT ngày 30/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

- Hình thức tiếp nhận: Bản scan gửi qua email P. TTHT

- Thủ tục bao gồm:

+ Đơn đề nghị (Mua biên lai phí, lệ phí theo mẫu đính kèm);

+ Giấy giới thiệu về việc người được Công ty giới thiệu lên mua biên lai phí, lệ phí; Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (bản chính) của người mua biên lai phí, lệ phí.

+ Thông tư hoặc Quyết định (quy định mức thu phí, lệ phí) của đơn vị (trường hợp mua lần đầu).

- Hướng dẫn thực hiện:

+ Bước 1: đơn vị thực hiện scan nội dung hồ sơ và gửi vào hòm thư điện tử (email P.TTHT tại mục I). (Lưu ý: ghi số điện thoại để cơ quan thuế thông báo khi hẹn trả kết quả)

+ Bước 2: Trong ngày hoặc 01 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ qua hòm thư điện tử và hoàn thành thủ tục kiểm tra/rà soát/cấp chứng từ ấn chỉ, cơ quan thuế sẽ thông báo tới đơn vị lên trực tiếp để đối chiếu hồ sơ gốc và nhận chứng từ ấn chỉ.

4. Bán hóa đơn quyển

Căn cứ pháp lý thực hiện: Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính và Quy trình quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 2262/QĐ-TCT ngày 30/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

- Hình thức tiếp nhận: Bản scan gửi qua email P. TTHT

- Hướng dẫn thực hiện:

+ Bước 1: đơn vị thực hiện scan nội dung hồ sơ và gửi vào hòm thư điện tử (email P.TTHT tại mục I). (Lưu ý: ghi số điện thoại để cơ quan thuế thông báo khi hẹn trả kết quả)

+ Bước 2: Trong ngày hoặc 01 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ qua hòm thư điện tử và hoàn thành thủ tục kiểm tra/rà soát/cấp chứng từ ấn chỉ, cơ quan thuế sẽ thông báo tới đơn vị lên trực tiếp để đối chiếu hồ sơ gốc và nhận chứng từ ấn chỉ.

- Thủ tục: Thực hiện theo Quyết định 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính. (mẫu 3.3 đề nghị mua hóa đơn trong phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC; sổ mua hóa đơn của đơn vị), trường hợp mua hóa đơn lần đầu phải có cam kết của NNT theo mẫu 3.16 ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

- Kèm theo

. Giấy giới thiệu về việc người được Công ty giới thiệu lên mua hóa đơn quyển;

. Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (bản chính) của người mua hóa đơn quyển.

5. Cấp phát biên lai thuế (biên lai thu tiền phạt, tem rượu, tem thuốc lá)

Căn cứ pháp lý thực hiện: Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ ban hành về việc quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Quyết định 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế; Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính; Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy trình về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhàn nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; Thông tư 105/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTc ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; Quy trình quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 2262/QĐ-TCT ngày 30/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

- Hình thức tiếp nhận: Bản scan gửi qua email P. TTHT

- Hướng dẫn thực hiện:

+ Bước 1: Đơn vị thực hiện scan nội dung hồ sơ và gửi vào hòm thư điện tử (email P.TTHT tại mục I). (Lưu ý: ghi số điện thoại để cơ quan thuế thông báo khi hẹn trả kết quả)

+ Bước 2: Trong ngày hoặc 01 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ qua hòm thư điện tử và hoàn thành thủ tục kiểm tra/rà soát/cấp chứng từ ấn chỉ, cơ quan thuế sẽ thông báo tới đơn vị lên trực tiếp để đối chiếu hồ sơ gốc và nhận chứng từ ấn chỉ.

- Thủ tục bao gồm:

+ Công văn (về việc đăng ký nhận biên lai thu tiền phạt);

+ Giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân/căn cước công dân (bản chính) của người đi nhận biên lai phạt;

+ Văn bản được giao nhiệm vụ thu (trường hợp cấp lần đầu).

-----------------

Trường hợp hồ sơ, thủ tục hành chính về ấn chỉ gửi qua bưu điện, Văn phòng thực hiện luân chuyển bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan cho phòng Tuyên truyền hỗ trợ để xử lý theo thẩm quyền.

Theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh./.

DMCA.com Protection Status