Mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 93,6 triệu đồng

Mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 93,6 triệu đồng

heo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ ngày 1-7-2023, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng ở thời điểm hiện nay lên 1,8 triệu đồng, nên mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa cũng sẽ thay đổi.

Mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong doanh nghiệp tối đa bằng 20 lần lương tối thiểu vùng.

Cụ thể, đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm và các chế độ phụ cấp khác. Trong khi đó, theo quy định tại Luật Việc làm, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng, đồng nghĩa từ 1-7-2023, mức tiền lương đối đa làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp với nhóm lao động này sẽ là 36 triệu đồng/tháng.

Đối với nguời lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng. Hiện nay, mức lương tối thiểu tại vùng I là 4,68 triệu đồng, thì mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 93,6 triệu đồng/tháng; mức lương tối thiểu vùng 2 là 4,16 triệu đồng, thì mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 83,2 triệu đồng/tháng. Với cách tính tương tự, mức lương tối thiểu vùng III là 3,64 triệu đồng, thì mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 72,8 triệu đồng/tháng; mức lương tối thiểu vùng IV là 3,35 triệu đồng thì mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 65 triệu đồng/tháng…

Như vậy, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 93,6 triệu đồng/tháng.

DMCA.com Protection Status