BHXH: Quy trình nộp hồ sơ trực tuyến các dvc hỗ trợ covid-19 trên cổng dịch vụ công quốc gia

BHXH: Quy trình nộp hồ sơ trực tuyến các dvc hỗ trợ covid-19 trên cổng dịch vụ công quốc gia

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

Quy trình thực hiện:

Bước 1. Doanh nghiệp đăng ký tài khoản, đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg), trừ các thành phần hồ sơ, dữ liệu đã được Cổng Dịch vụ công Quốc gia kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Doanh nghiệp ký số vào Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (không cần có xác nhận của cơ quan bảo hiểm).

Bước 2. Cổng Dịch vụ công Quốc gia tự động chuyển danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương qua hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bước 3: Khi nhận được hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong 02 ngày làm việc cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xác nhận Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, thực hiện ký số vào file thông tin mà Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã gửi sang và chuyển lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trường hợp thông tin trong Danh sách không chính xác, cơ quan Bảo hiểm xã hội ghi chú rõ các thông tin không chính xác và trả lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thông báo đến Doanh nghiệp, Doanh nghiệp hiệu chỉnh thông tin và nộp lại hồ sơ.

Bước 4. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của Doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc trả lời cho Doanh nghiệp đối với hồ sơ không đạt yêu cầu.

Ủy ban nhân dân cấp huyện được cấp tài khoản truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cập nhật trạng thái và chuyển hồ sơ kèm tờ trình đến hợp hồ sơ không đạt yêu cầu thì thực hiện cập nhật trạng thái và văn bản trả lời lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thông báo cho Doanh nghiệp.

Bước 5. Trong 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cập nhật trạng thái, kết quả giải quyết điện tử lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; trường hợp không hỗ trợ thì phải cập nhật thông báo bằng văn bản và ghi rõ lý do lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi cho Doanh nghiệp.

                                                                    (theo: BHXH TPHCM)


DMCA.com Protection Status