Luật lao động: Các thủ tục pháp lý khi công ty thực hiện chính sách ngừng việc với người lao động?

Luật lao động: Các thủ tục pháp lý khi công ty thực hiện chính sách ngừng việc với người lao động?

Trước hết công ty bạn cần hiểu rỏ, việc thực hiện chính sách ngưng việc phải được sự đồng ý của người lao động

Quy trình, thủ tục

Bước 1: Công ty bạn phải sắp xếp một cuộc họp giữa ban đại diện của người lao động và ban đại diện công ty về kế hoạch ngừng việc

Cuộc họp này phải được ghi lại và ký tên xác nhận giữa các bên tham gia

Nội dung cuộc họp cần nêu rõ các nội dung chính như sau:

* Lý do vì sao công ty thực hiện chính sách ngừng việc

* Thời gian ngừng việc trong bao lâu ( bắt đầu khi nào và kết thúc khi nào?)

* Số tiền mà công ty chi trả cho người lao động là bao nhiêu? thời gian chi trả như thế nào?

* Danh sách nhân viên sẽ ngừng việc

Bước 2:Công ty ra quyết định ngừng việc

Nội dung rõ các nội dung chính như sau:

* Lý do vì sao công ty thực hiện chính sách ngừng việc

* Thời gian ngừng việc trong bao lâu ( bắt đầu khi nào và kết thúc khi nào?)

* Số tiền mà công ty chi trả cho người lao động là bao nhiêu? thời gian chi trả như thế nào?

* Danh sách nhân viên sẽ ngừng việc

Bước 03:Công ty ra thông báo công khai đến người lao động

Nội dung ghi rõ các nội dung chính như sau:

* Lý do vì sao công ty thực hiện chính sách ngừng việc

* Thời gian ngừng việc trong bao lâu ( bắt đầu khi nào và kết thúc khi nào?)

* Số tiền mà công ty chi trả cho người lao động là bao nhiêu? thời gian chi trả như thế nào?

* Danh sách nhân viên sẽ ngừng việc

*Thông báo nêu rõ sau bao nhiêu ngày kể từ ngày công ty ra thông báo nếu người lao động không có ý kiến thì công ty sẽ thực hiện theo thông báo

II. TIỀN LƯƠNG NGƯNG VIỆC

Theo luật lao động năm 2019 điều 99 thì tiền lương ngưng việc được tính như sau:

Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Công văn số 264/QHLĐTL-TL ngày 15/6/2021

Về nguyên tắc, việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 99 Bộ luật Lao động năm 2019 để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động;

2. Đối với những trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 sau đây được trả lương ngừng việc theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động năm 2019:

a) Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (cách ly tập trung, cách ly tại nhà, cách ly tại khu nhà trọ, cách ly khu lưu trú,...);

b) Người lao động phải ngừng việc do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

Maria Tran

DMCA.com Protection Status