BHXH: Số : 746 /BHXH-GĐ2

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

Số : 746 /BHXH-GĐ2

V/v thông báo cơ sở KCB BHYT

đăng ký KCB ban đầu năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2021

Kính gửi : Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố

Thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhận đăng ký khám chữ bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT tỉnh/thành khác năm 2022 (vui lòng đăng nhập vào BHXH TPHCM để tải file).

Trân trọng./.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nơi nhận:                                                                                        

-  Như trên;                                                                                      

 Giám đốc (để b/cáo);

-  Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;

-  BHXH thành phố Thủ Đức, quận, huyện;

-  Website BHXH TPHCM;

-  Lưu: VT, GĐ2 (BT).

DMCA.com Protection Status